Dernek Tüzüğümüz

BİR DİLEK TUT DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

I – BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Ad ve merkez
MADDE 1 – 2000 yılında ''BİR DİLEK TUT DERNEĞİ'' adıyla bir dernek kurulmuş ve izleyen maddelerde (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.
Derneğin merkezi İSTANBUL'dadır.

Şubeler, temsilcilikler ve platformlar
MADDE 2 – Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında şubeler ile temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir.

Amaç ve çalışma konuları
MADDE 3 – Derneğin amacı 3 ile 18 yaş arasında ve yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatta kalma mücadelesi veren hasta çocuklarin dileklerini yerine getirebilmek, bu konuda toplumsal sosyal dayanışma, yardımlaşma yaratmak ve kişilerin veya toplumun bu nitelikleri güçlendirmektir.

Derneğin çalışma konuları aşagıda gösterilmiştir.
3.1) Dileklerini gerçekleştireceği kişilerin tespiti için aşağıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan kişi veya kuruluşlar ile irtibata geçer ve işbirliği yapar.
3.2) 3 ile 18 yaş arası hayatta kalma mücadelesi veren hasta çocukların kendi aralarında, hayata uyumları, derneğin yaygın olarak tanıtımı ve toplumu bilinçlendirme konularında sosyal faaliyetler ve toplantılar düzenler.

3.3) Amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına olacağı, belli bir yöre ve kitleye hizmetle sınırlı olmadığı ve yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin (2/3) dernek amaçlarına harcanacaktır.

Çalışma biçimi
MADDE 4 – Derneğin çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.
4.1) Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye ve onursal üye kaydeder.
4.2) Bağış toplar, kurs ve seminerler düzenler,
4.3) Konser, balo, parti, gece, gezi, kermes, piknik, festival, çekiliş v.b. sosyal toplantılar düzenler,
4.4) Takvim, tişört, şapka, rozet v.b. hediyelik eşyalar hazırlar ve satar,
4.5) Bilgilendirici broşürler, bültenler hazırlar ve dağıtır, reklam alır,
4.6) Sportif faaliyetlere ilişkin turnuvalar düzenler,
4.7) Amaç doğrultusunda sosyal amaçlı diğer dernek ve vakıflarla işbirliğine gider,
4.8) Dernek yararına tiyatro ve oyun gösterileri düzenler,
4.9) Aktivitelerin gerçekleştirilmesi için sponsorlar bulur,
4.10) Amaçları doğrultusunda yasalar çerçevesinde yazılı, sesli, görsel yayın araçlarını kullanır,
4.11) Yasa hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile eğitim ve basın kuruluşları ile ilişkiler kurar,
4.12) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve yönetmek üzere sandıklar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar,
4.13) Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler,
4.14) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar,
4.15) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü hakları koydurabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alabilir,
4.16) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar,
4.17) Yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir,
4.18) Hertürlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır,
4.19) Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt dışından bağış ve yardım alır; bağış ve yardımlarda bulunur,
4.20) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

Faaliyet alanı

MADDE 5 – Dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ülke çapında ve şubelerinin açılması halinde yurt dışındaki ülkelerde faaliyette bulunur.

Dernek amblemi
MADDE 6-Derneğin amblemi, aşağıda gösterilmiştir.

Dernek amblemi,Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

II – BÖLÜMÜ – ÜYELIK HÜKÜMLERI

Üyelik koşulları

MADDE 7- Derneğe üye olmanın koşulları aşağıda gösterilmiştir.

7.1) Fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler ile tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
7.2) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.

Üyelik türleri

MADDE 8- Derneğin üç tür üyeliği vardır.
8.1) GERÇEK KİŞİ ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, dernek düzenine uymayı ve derneğe sadakat göstermeyi, derneğin amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
8.2) TÜZEL KİŞİ ÜYE: Aşağıda gösterilen,
8.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar,
8.2.2) Kamu kurum ve kuruluşları,
8.2.3) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,
8.2.4) Sivil toplum kuruluşları.
Derneğe tüzel kişi üye olabilirler.
8.3) ONURSAL ÜYE: Ülkeye ve Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

Üyelik islemleri
MADDE 9- Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
9.1) Adayın Üyelik Formu'nu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunması,
9.2) Üyelik Formu'nun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin Yönetim Kurulunca kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile onbeş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,
9.3) Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra ''Dernek Üye Defteri'' ne kimliğinin ve üyelik kararının işlenmesi. Üyelik isteğinin reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiç bir yere itiraz edilemez.

Üyelikten çıkma
MADDE 10- Üyelik ölüm ile sona erer. Her üye, Dernek Merkezi ya da Şube Başkanlıklarına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek koşuluyla Dernek üyeliğinden çıkabilir. Ancak, çıkan üyenin, çıkacağı tarihe kadar tüm ödenti borçlarını ödemesi zorunludur. Ödenti yükümlülüğünü yerine getirerek çıkan üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

Üyelikten çıkarılma
MADDE 11- Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.
11.1) Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Ana Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmak,
11.2) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
11.3) Üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına katılamamak,
11.4) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek,
11.5) Bir çalışma dönemi içinde aralıklı olarak yapılmış 2 (iki) yazılı uyarıya rağmen üyelik ödentilerinin ödemesini yapmayanların ikinci uyarıyı takip eden 30 gün sonunda ihracına karar verilmesi.
11.6) Çıkarılan üye, yukarıda belirtilen nedenlerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla karara itiraz edemez.

III – BÖLÜM – ÖRGÜT, ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Örgüt
MADDE 13- Dernek örgütü, merkez organları ve yürütme birimleri ile şubeler ve temsilcilikler ile iktisadi işletmelerden oluşur

Organlar
MADDE 14– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
14.1) Genel Kurul
14.2) Yönetim Kurulu
14.3) Denetim Kurulu

Genel Kurul
MADDE 15- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup her iki (2) yılda bir olağan olarak Şubat ayında, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.

Genel Kurul çağrı yöntemleri
MADDE 16- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.
16.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere yazılı olarak uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
16.2) Genel kurula katılacak üyeler, en az (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar.
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az ve altmış (60) günden çok olamaz.
16.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz.
16.4) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı taktirde en az onbeş (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur.
16.5) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul toplantı ilkeleri
MADDE 17- Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
17.1) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerini Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilmiş görevliler tarafından kontrol edilerek, Yönetim Kurulunca düzenlenen ''Genel Kurul Üyeleri Listesi''ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Sekreter Üye tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
17.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Vekili ve bir Divan Yazmanı seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.
17.3) Genel Kurulda yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.
17.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendirdiği kişi oy kullanır.
17.5) Genel Kurulda karar yetersayısı, Genel Kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.
17.6) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.
17.7) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir.

Olağanüstü Genel Kurul
MADDE 18- Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.
18.1) Dernek üye sayısının beşte biri (1/5) 'inin aynı konu için yapacakları yazılı ve ve imzalı başvuru,
18.2) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,
18.3) Denetim Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

Genel Kurulun görev ve yetkileri
MADDE 19- Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
19.1) Türk yasaları ile Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
19.2) Derneğin diğer organlarını denetler ve haklı nedenlerle her zaman üyelerini görevden alabilir ve yerlerine seçim yapar.
19.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp aynen veya değiştirilerek onaylar,
19.4) Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla ayrı ayrı oylayarak seçmek; Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini açık oyla ayrı ayrı oylayarak seçmek ve Genel Kurul’da onaylamak. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
19.5) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
19.6) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
19.7) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
19.8) Dernek üyeliği reddedilen veya üyelikden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,
19.9) Dernek Şubelerinin açılması, derneğe taşınmaz alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
19.10) Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ya da işbirliğinde bulunması, yurt dışında kurulmuş dernek ya da üst kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurt dışında temsilcilik ve şube açılması, yurt dışında dernek ya da üst kuruluş kurabilmesi; yurt içinde kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
19.11) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
19.12) Derneğin vakıf kurması konusunda karar almak,
19.13) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 20- Derneğin Yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
20.1) Yönetim Kurulu, seçim öncesi alacağı karara göre açık ya da gizli oyla seçilmiş yedi (7) asil üye ile yedi (7) yedek üyeden oluşur
20.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.
Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili sulh hukuk hâkimi, dört Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
20.3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.
20.4) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.
20.5) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
20.6) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı dört (4) olup kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 21- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
21.1) Yasaların hükümlerini uygulamak ve Ana Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
21.2) Genel Kurul kararı uyarınca açılacak şubelerin, en az üç kişiden oluşan şube kurucular kurulunu oluşturmak, şube açılacak yerin mülki idare amirliğine şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri hazırlayıp vermek, şubelerin kuruluş ve çalışmalarını izlemek,
21.3) Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek,
21.4) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,
21.5) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,
21.6) Başkanın önerisi üzerine Derneğe yeni üye almak; üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,
21.7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
21.8) Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında karar almak,
21.9) Personel Yönetmeliği uyarınca Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
21.10) Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
21.11) Temsilcilik açılması ya da platform oluşturulması için karar vermek,
21.12) Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar vermek,
21.13) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
21.14) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,
21.15) Derneğin yıl sonu faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyannameyi her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek,

İç denetim
MADDE 22- Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçları yetkisine giren organlar tarafından gereken kararlar alınmak suretiyle iç denetimin gerekleri yerine getirilir. Gerekirse, bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.

Denetim Kurulu
MADDE 23- Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetim Kurulu, Genel Kurulda açık oyla iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

23.1) Derneğin Ana Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek,
23.2) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Ana Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek,
23.3) Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunmak,
23.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek,
23.5) Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile Genel Kurula sunar

Ortak hükümler
MADDE 24- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

IV – BÖLÜM – YÜRÜTME BİRİMİ

Yürütme birimi
MADDE 25- Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur.
Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; Lokal ve tesislerin kurulması, şubeler ve temsilcilikler ile platform oluşturma işlemlerini; iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Uzman danışmalar
MADDE 26- Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda Yönetim, Denetim ve Danışma Kurulları, Yürütme Birimi ile şube ve temsilciliklere danışmanlık yaparlar.

Çalışma grupları ve komiteler
MADDE 27- Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile aşağıda gösterildiği üzere Yönetim Kurulu kararı ile Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri oluşturulabilir.
27.1) ÇALIŞMA GRUPLARI: Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerinden tesbit edilenler ile görevli olmak üzere, yürütme yetkisini haiz, etkin çalışma birimi olup oluşum, çalışma gözetim ve denetim ilkeleri Yönetim Kurulunca saptanacak yönetmelikle belirtilir.
27.2) ÇALIŞMA KOMİTELERİ: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu karar almalarına ya da Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.

V – BÖLÜM – ŞUBELER

Şubelerin kuruluşu
MADDE 28- Genel Kurul kararı uyarınca şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlar arasından en az üç kişi Yönetim Kurulu tarafından yetkili kılınarak, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümleri uyarınca, şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler yörenin mülki idare amirliğine gönderilir.

Hukuksal durum
MADDE 29- Şubeler, yasalar ve Ana Tüzük Hükümleri gereğince Derneğe bağlı, hak ve varlığı Dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri ''Şubeler Yönetmeliği'' hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü şubenin kendisinin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.
MADDE 30- Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
30.1) Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile her yıl olağan olarak, Dernek Genel Kurulu olağan toplantısından en az iki ay önce toplanır.
30.2) Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda açık oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
30.3) Şube Denetçileri: Şube Genel Kurulunda seçilen üç asil ve üç yedek Denetçiden oluşur.
30.4) Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere Dernek Genel Kuruluna ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.
30.5) Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere Dernek Yönetim Kuruluna ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.
30.6) Şube Denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere Dernek Denetim Kuruluna ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.
30.7) Şube üyeleri aynı zamanda Dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.
30.8) Bu Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği" nde gösterilir.

VI-BÖLÜM – TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA

Temsilcilikler
MADDE 31 – Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Temsilcilikler, bulundukları yerin şube ya da Dernek Genel Kurullarında temsil edilemezler.

Plâtform oluşturma MADDE 32 – Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca plâtformlar oluşturabilir.

Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

VII- BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

Çalışma dönemi ve bütçe uygulaması MADDE 33- Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Derneğin bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Derneğin gelir kaynakları MADDE 34- Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
34.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliğe kabul edilen üyeler için, öngörülen tutardır.
34.2) Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi için ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.
34.3) Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, Lokal ve Tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde ödemek zorunda oldukları tutardır.
34.4) Katılma Payı: Lokal ve Tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilen tutardır.
34.5) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
34.6) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
34.7) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.
34.8) Ortaklıklar ve İktisadi İşletmelerden sağlanacak gelirler.
34.9) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.
34.10) Diğer gelirler.

Ödenti ve pay tutarlarının belirlenme ile ödeme biçimi
MADDE 35- Üyelerin Derneğe girişte ödeyecekleri giriş ödentisi ile yıllık ödentiler, katılma ve yararlanma payları tutarları, ayrıcalıkları, istisnaları, ödeme, taksitlendirme, gecikme zammı gibi usül ve yöntemler her yıl yıllık bütçe yönetmeliğinde gösterilir.

Yardım ve işbirliği
MADDE 36 – Yasalar uyarınca Dernek, Ana Tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir.
Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe aynî ya da nakdî katkı sağlayabilirler.

Yurt dışından yardım alınması
MADDE 37 – Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirimin biçimi ve içeriği Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri
MADDE 38 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir ve defterler mülki idare amirliğinde ya da noterde onaylattırılır.

Derneğin borçlanma biçimleri
MADDE 39- Dernek, Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı gereğince, amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama maksadıyla, Dernek malvarlığının % 50 sini aşmamak ve gelirlerine göre ödeyebilmek koşuluyla borçlanabilir.

Dernek görevlileri ve ücretleri
MADDE 40– Genel Kurulun ilke kararı ile Dernek hizmetleri gönüllüler ya da Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir.
Yasalar uyarınca, Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine, Genel Kurulca onaylanan yıllık bütçe ve uygulama yönetmeliklerinde öngörülen ücret, huzur hakkı, ödenek, yolluk ve tazminat verilebilir. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı ya da başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

VIII – BÖLÜM- GENEL HÜKÜMLER

Taşınmaz mal edinme
MADDE 41- Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirilmek zorunluluğundadır.

İktisadi işletmeler
MADDE 42- Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statü¬sünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yöne¬tim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin so¬rumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı ko¬nusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hü¬kümler yer alır.
Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil ta¬ri¬hinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Ana Tüzük değişikliği
MADDE 43- Dernek Ana Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.
Değişiklik önerileri en az (10) gün önceden Genel Kurul Üyelerine gönderilmedikçe Genel Kurulda görüşme yapılamaz.

Derneğin dağılması MADDE 44- Dernek, özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte iki (2/3) sinin hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.
İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asil üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir.

Hüküm eksikliği MADDE 45- Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler
MADDE 46- Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri,Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı aşağıdaki yönetmelik hükümleri ile ayrıca gerektiğinde düzenlenecek yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.
46.1) Şubeler ve Temsilcilikler Yönetmeliği
46.2) İktisadi İşletmeler Sözleşmesi
46.3) Genel Muhasebe Yönetmeliği
46.4) Personel Yönetmeliği

Mevcut Yönetim Kurulu
MADDE 47- Derneğin mevcut Yönetim Kurulu

47.1)

Yürürlük
MADDE 48 – Bu Ana Tüzük Değişikliği, 13 Şubat 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 49 – Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.